icon job

Area Merchandiser Manager (AMM)(Thành Phố Ho Chi Minh)

Lương thỏa thuận

8.000.000VND/Tháng

icon job

Nhân viên trưng bày siêu thị(Thành Phố Ho Chi Minh)

10.500.000VND/Tháng

8.000.000VND/Tháng

Nhân viên trưng bày siêu thị(Thành Phố Ho Chi Minh)

10.500.000VND/Tháng

10.000.000VND/Tháng

8.000.000VND/Tháng

Nhân viên trưng bày siêu thị(Thành Phố Ho Chi Minh)

10.500.000VND/Tháng

Nhân viên điều phối kho(Thành Phố Ha Noi)

9.000.000VND/Tháng

icon job

14.000.000VND/Tháng

icon job

14.000.000VND/Tháng

icon job

10.500.000VND/Tháng

...
...
icon job

Area Merchandiser Manager (AMM)(Thành Phố Ho Chi Minh)

Lương thỏa thuận

8.000.000VND/Tháng

icon job

Nhân viên trưng bày siêu thị(Thành Phố Ho Chi Minh)

10.500.000VND/Tháng

8.000.000VND/Tháng

Nhân viên trưng bày siêu thị(Thành Phố Ho Chi Minh)

10.500.000VND/Tháng

10.000.000VND/Tháng

8.000.000VND/Tháng

Nhân viên trưng bày siêu thị(Thành Phố Ho Chi Minh)

10.500.000VND/Tháng

Nhân viên điều phối kho(Thành Phố Ha Noi)

9.000.000VND/Tháng

icon job

14.000.000VND/Tháng

icon job

14.000.000VND/Tháng

icon job

10.500.000VND/Tháng