tìm việc, tìm người

nhanh nhất

icon job

13.000.000VND/tháng

icon job

Nhân viên thống kê kho(Thành Phố Ho Chi Minh)

12.000.000VND/tháng

Công nhân đóng gói (Thành Phố Ho Chi Minh)

6.500.000VND/tháng

icon job

Đại diện bán hàng - Sales Rep(Thành Phố Ho Chi Minh)

13.000.000VND/tháng

icon job

Nhân viên kinh doanh (Tỉnh Binh Duong)

14.000.000VND/tháng

icon job

Nhân viên kinh doanh (Thành Phố Ha Noi)

14.000.000VND/tháng

icon job

12.000.000VND/tháng

icon job

12.000.000VND/tháng

icon job

12.000.000VND/tháng

icon job

12.000.000VND/tháng

icon job

12.000.000VND/tháng

icon job

12.000.000VND/tháng

...
...
icon job

13.000.000VND/tháng

icon job

Nhân viên thống kê kho(Thành Phố Ho Chi Minh)

12.000.000VND/tháng

Công nhân đóng gói (Thành Phố Ho Chi Minh)

6.500.000VND/tháng

icon job

Đại diện bán hàng - Sales Rep(Thành Phố Ho Chi Minh)

13.000.000VND/tháng

icon job

Nhân viên kinh doanh (Tỉnh Binh Duong)

14.000.000VND/tháng

icon job

Nhân viên kinh doanh (Thành Phố Ha Noi)

14.000.000VND/tháng

icon job

12.000.000VND/tháng

icon job

12.000.000VND/tháng

icon job

12.000.000VND/tháng

icon job

12.000.000VND/tháng

icon job

12.000.000VND/tháng

icon job

12.000.000VND/tháng