tìm việc, tìm người

nhanh nhất

icon job

Đại diện bán hàng (Tỉnh Binh Duong)

13.000.000VND/tháng

icon job

15.000.000VND/tháng

icon job

Nhân viên kinh doanh thị trường (Thành Phố Ho Chi Minh)

15.000.000VND/tháng

icon job

12.000.000VND/tháng

icon job

15.000.000VND/tháng

icon job

Giám sát bán hàng kênh GT (Thành Phố Ho Chi Minh)

30.000.000VND/tháng

icon job

Nhân viên thị trường(Thành Phố Ho Chi Minh)

11.000.000VND/tháng

icon job

15.000.000VND/Ca

icon job

PG & Activation( Ca nuoc)

10.000.000VND/Ca

icon job

Sales Rep(Thành Phố Ha Noi)

15.000.000VND/tháng

icon job

Giám sát bán hàng (Thành Phố Ha Noi)

24.000.000VND/tháng

...
...
icon job

Đại diện bán hàng (Tỉnh Binh Duong)

13.000.000VND/tháng

icon job

15.000.000VND/tháng

icon job

Nhân viên kinh doanh thị trường (Thành Phố Ho Chi Minh)

15.000.000VND/tháng

icon job

12.000.000VND/tháng

icon job

15.000.000VND/tháng

icon job

Giám sát bán hàng kênh GT (Thành Phố Ho Chi Minh)

30.000.000VND/tháng

icon job

Nhân viên thị trường(Thành Phố Ho Chi Minh)

11.000.000VND/tháng

icon job

15.000.000VND/Ca

icon job

PG & Activation( Ca nuoc)

10.000.000VND/Ca

icon job

Sales Rep(Thành Phố Ha Noi)

15.000.000VND/tháng

icon job

Giám sát bán hàng (Thành Phố Ha Noi)

24.000.000VND/tháng