NHÂN VIÊN THỜI VỤ(Thành Phố Ho Chi Minh)

250.000VND/Ca

Lương thỏa thuận

9.000.000VND/Tháng

PB bán hàng thời vụ Tết(Thành Phố Ho Chi Minh)

300.000VND/Ca

Nhân viên trưng bày thời vụ(Thành Phố Ho Chi Minh)

250.000VND/Ca

Nhân viên bán hàng thời vụ(Thành Phố Ho Chi Minh)

250.000VND/Ca

icon job

Đại diện bán hàng (Tỉnh Hai Duong)

11.000.000VND/Tháng

Nhân viên pha lóc Part-time(Thành Phố Ho Chi Minh)

300.000VND/Ca

Nhân viên đóng gói part-time(Thành Phố Ho Chi Minh)

28.000VND/Ca

Nhân viên bán bánh mì (Thành Phố Ho Chi Minh)

28.000VND/Ca

6.000.000VND/Tháng

...
...

NHÂN VIÊN THỜI VỤ(Thành Phố Ho Chi Minh)

250.000VND/Ca

Lương thỏa thuận

9.000.000VND/Tháng

PB bán hàng thời vụ Tết(Thành Phố Ho Chi Minh)

300.000VND/Ca

Nhân viên trưng bày thời vụ(Thành Phố Ho Chi Minh)

250.000VND/Ca

Nhân viên bán hàng thời vụ(Thành Phố Ho Chi Minh)

250.000VND/Ca

icon job

Đại diện bán hàng (Tỉnh Hai Duong)

11.000.000VND/Tháng

Nhân viên pha lóc Part-time(Thành Phố Ho Chi Minh)

300.000VND/Ca

Nhân viên đóng gói part-time(Thành Phố Ho Chi Minh)

28.000VND/Ca

Nhân viên bán bánh mì (Thành Phố Ho Chi Minh)

28.000VND/Ca

6.000.000VND/Tháng